แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

30 องค์กรออกแถลงการณ์ “ยุบสภา” ยังเป็นแนวทางแก้วิกฤตการเมือง

Wed, 2010-05-19 23:14

แถลงการณ์ ยุบสภา ยังเป็นแนวทางแก้วิกฤตการเมือง
รัฐประหารไม่ใช่ทางออก


โศกนาฎกรรมทางสังคมการเมืองไทยในครั้งนี้
มีแนวโน้มจะนำสู่ระบอบอำนาจนิยมเผด็จการสมบูรณ์เบ็ดเสร็จมากขึ้น ที่รัฐจะมีอำนาจเหนือประชาชนในทุกอณูของชีวิต ประชาชนจะไร้ซึ่งสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน อย่างที่ไม่ควรจะเป็น ความขัดแย้งทางการเมือง ก็จะทวีความรุนแรงจนยากที่จะเยียวยา ตราบใดที่สังคมไทยไม่หันมาทบทวนมูลเหตุรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในรอบสี่ปีที่ผ่านมา

เรา กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายประชาธิปไตย
มีความคิดเห็นและข้อเรียกร้อง

1. เราขอยืนยันว่า การยุบสภา คืนอำนาจอธิปไตย
ยังคงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมืองในครั้งนี้ ตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อแก้ไขปัญหาทางการมืองอย่างสันติวิธี และประชาชนทุกสีทุกกลุ่มล้วนแต่มี หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทน ผู้บริหารปกครองประเทศ อย่างมีวาระที่แน่นอนไม่ใช่ระบบผูกขาดอำนาจ และเป็นระบบที่เคารพเสียงส่วนใหญ่ไม่ละเมิดเสียงส่วนน้อย ประชาธิปไตยยังเป็นระบอบที่มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลผู้บริหารผู้ปกครองประเทศได้อย่างเสรี เป็นระบบที่ให้เสรีภาพกับสื่อ เคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชน ตลอดทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. ความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้
ซึ่งได้นำความรุนแรงมาสู่สังคมไทยมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีผู้สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บในหลายครั้งหลายเหตุการณ์ เช่น 10 เมษายน และ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สังคมไทยจึงควรร่วมกันเรียกร้องให้ศาลอาญาระหว่างประเทศ สหประชาชาติ เข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งปวง เพื่อความโปร่งใส อิสระ เป็นกลาง และเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ตามหลักการ ผู้กระทำผิด ต้องถูกลงโทษ” “ ฆาตรกร ต้องไม่ลอยนวล
3. ความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้ สังคมไทยต้องร่วมกันเรียกร้องไม่ให้กองทัพฉวยโอกาสกระทำการรัฐประหาร ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ครั้งนี้ไม่ต่างจากการรัฐประหารต่อเนื่องจาก 19 กันยายน 2549 ก็ตาม
เนื่องเพราะรัฐประหารจะทำให้ปัญหาทางการเมืองมีความวิกฤตมากยิ่งขึ้น และไม่ใช่การแก้ไขปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย แต่กลับทำให้สังคมไทยเป็นเผด็จการอำนาจนิยมมากยิ่งขึ้น

1.
เครือข่ายองค์กรชุมชนแก้ปัญหาที่ดินภาคอีสาน (คอป.อ.)
2.
เครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์น้ำเซิน (คอซ.)
3.
เครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำปาว (คอป.)
4.
เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูค้อ-ภูกระแต จังหวัดเลย
5.
เครือข่ายคนรุ่นใหม่ภาคอีสาน (คอส.)
6.
แนวร่วมเกษตรกรภาคอีสาน (นกส.)
7.
เครือข่ายคนรุ่นใหม่ลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี
8.
กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมอีสาน (กสส.)
9.
กลุ่มดงมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์
10. เครือข่ายอนุรักษ์ภูผาเหล็ก
จังหวัดอุดรธานี
11. กลุ่มภูพานเพื่อการพัฒนา
จังหวัดสกลนคร
12. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ
13. กลุ่มประชาชนไทยแวงน้อย-แวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น
14. กลุ่มเยาวชนมิตรภาพ
จังหวัดขอนแก่น
15. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์น้ำพรมตอนต้น
จังหวัดชัยภูมิ
16. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มน้ำบัง
จังหวัดนครพนม
17. เครือข่ายคนรุ่นใหม่ยโสธร
จังหวัดยโสธร
18. สหพันธ์เยาวชนอีสาน (สยส.)
19. แนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)
20. ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง
21. เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู
จังหวัดพิษณุโลก
22. เครือข่ายส่งเสริมสิทธิการจัดการทรัพยากรภาคเหนือตอนล่าง (คสปล.)
23. สหพันธ์เยาวชนคลองเตย (สยค.)
24. เครือข่ายองค์กรชุมชนคลองเตย
25. เครือข่ายชุมชนเมืองบ่อนไก่ กทม.
26. กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
27. เครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขลาโคก
จังหวัดร้อยเอ็ด
28. เครือข่ายองค์กรชาวบ้านนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

29. กลุ่มคนรุ่นใหม่ภาคใต้
30. กลุ่มนักศึกษาภาคเหนือเพื่อประชาธิปไตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน