แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

ด่วน!จดหมายเปิดผนึก เรียกร้องรัฐคืนอำนาจอธิปไตย โดยการยุบสภา


ด่วน ! ธงชัย วินิจจะกูล และเครือข่าย ออกจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องรัฐคืนอำนาจอธิปไตย โดยการยุบสภา

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1268193040&grpid=03&catid=no


ผู้ สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า วันนี้ ได้มีการออก จดหมายเปิดผนึกถึงสังคมไทยสนับสนุนการชุมนุมอย่างสันติวิธี รัฐต้องหยุดการข่มขู่
ปราบปรามคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนโดยการยุบสภา
จดหมาย เปิดผนึกระบุว่า การชุมนุมของประชาชนโดยสันติวิธี เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค และระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและก้าวหน้านั้น ถือเป็นสิทธิเสรีภาพอันสมบูรณ์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ซึ่งผู้ปกครอง ผู้บริหารประเทศและผู้มีอำนาจรัฐ ต้องไม่ใช้อำนาจ และกลอุบายใดๆในทุกวิธีการหรือทุกรูปแบบ เพื่อทำการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือเพื่อบิดเบือนทำลายความชอบธรรมของประชาชนที่ชุมนุมกันอย่างสันติและเปิด เผย

ตราบใดก็ตามที่ ผู้ปกครอง ผู้บริหารประเทศ และผู้มีอำนาจรัฐ กระทำในทางตรงกันข้าม โดยการกดขี่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพชองประชาชน ให้ถือได้ว่า พวกเขาเหล่านั้นเป็นพวกเผด็จการ เป็นพวกอำนาจนิยม และเป็นทรราชต่อแผ่นดิน แม้ปากของพวกเขาจะเอ่ยอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยก็ตาม

ขณะที่ สื่อมวลชนทั้งของรัฐและเอกชน ที่ปัจจุบันนับวันจะมีอิทธิพลในโลกยุคข่าวสารข้อมูล มากยิ่งขึ้นก็เช่นเดียวกัน ควรต้องทำหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง พินิจพิเคราะห์ข้อมูล อย่างสร้างสรรค์ เสนอข่าวอย่างรอบด้าน และที่สำคัญต้องเปิดโอกาสให้คู่ขัดแย้งได้เสนอข้อมูลและเหตุผลของตนเองผ่าน สื่อมวลชนได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่ด้วยการโน้มเอียง บิดเบือน ปิดบังอำพราง และสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนในสังคม

ภายใต้ภาวะ วิกฤตการเมืองและความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน การประกาศการชุมนุมเคลื่อนไหวของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ( นปช.) อย่างสันติวิธี เปิดเผยและปราศจากอาวุธ ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 14 มีนาคม 2553 ในครั้งนี้ ก็เช่นกันที่รัฐบาล และสังคมไทยต้องเคารพ สิทธิเสรีภาพอันสมบูรณ์ของประชาชนโดยแท้จริง

ดังนั้น เรา ผู้มีรายชื่อและองค์กรตามท้ายเอกสารนี้ มีความคิดเห็นและข้อเสนอดังนี้

1. รัฐบาลต้องไม่กระทำการข่มขู่ คุกคามต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น การตั้งด่านสกัด การจดทะเบียนรถ ฯลฯ และรัฐบาลต้องไม่ใช้ พรบ.ความมั่นคงภายใน พรบ.สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งกฎหมายดังกล่าวสมควรยกเลิกด้วย

2. รัฐบาลต้องหยุดการใช้กลอุบายใส่ร้ายป้ายสี สื่อสารกล่าวหาล่วงหน้า และสร้างสถานการณ์บิดเบือนว่า กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการสร้างความรุนแรง เพื่อทำลายความชอบธรรมของการชุมนุมของประชาชน และลิดรอนสิทธิเสรีภาพการชุมนุม เช่น การกล่าวหาว่า ผู้ชุมนุมพกพาอาวุธ หรือกล่าวหาว่ามีการขนแรงงานด่างด้าวร่วมชุมนุมด้วย การมีคำสั่งให้นายจ้างห้ามผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมชุมนุม

3. กองทัพทหารซึ่งเป็นสมบัติของประชาชน ต้องไม่ทำร้ายหรือปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุม โดยเด็ดขาด ต้องไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกระบวนทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง และพึงตระหนักว่า การยึดอำนาจรัฐประหารจะต้องถูกลงโทษประหารชีวิตโดยไม่มีการนิรโทษกรรมอีกต่อ ไป ทหารผู้ใต้บังคับบัญชามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบ ธรรมหรือที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยของประชาชน

4. สื่อมวลชน ต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของรัฐที่นิยมเผด็จการ หรือผู้มีอิทธิพลที่มีอุดมการณ์ และการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตย สื่อมวลชนต้องคำนึงถึงจริยธรรมและจิตวิญญาณของ ความเป็นสื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย ที่ต้องสนับสนุนระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย และนำเสนอข่าวต่อประชาชนอย่างรอบด้าน

5. ทางออกต่อวิกฤตความขัดแย้งในสังคมการเมืองปัจจุบัน ต้องมีการจัดการเงื่อนไขต่างๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าวในหลาย ประเด็น เช่น เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย เรื่องปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม เรื่องปัญหาสองมาตรฐานในการใช้กฎหมาย ฯลฯ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงต้องประกาศยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไข วิกฤตการณ์ดังกล่าว

6. ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคน เคารพหลักการกติกาประชาธิปไตย ระบบหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรว่าเป็นหัวใจ ของประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาที่อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชน มีวาระการเลือกตั้งผู้บริหารประเทศที่แน่นอน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจรัฐ และร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยให้ก้าวหน้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ลงชื่อองค์กร
เครือข่ายสืบทอดเจตนารมณ์เดือนพฤษภา
กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ(นกน)
กลุ่มไทยรักประเทศไทย-ในอเมริกา Thais Love Thailand-USA (TLT-US)
ชมรมผู้สื่อข่าวเพื่อเสรีภาพไทย
สำนักกระจายอำนาจและปกครองตนเอง(กอ-ปอ)
กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมภาคอีสาน(กสส.)
ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือตอนล่าง
ชมรมผู้รักประชาธิปไตยแห่งรัฐอิลินอยส์ (R.E.D.S.)
สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย(TWFT)
สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล
สหภาพแรงงานชินาโนเคนชิ ประเทศไทย
สหภาพแรงงานแฟชั่นเอ็กซ์เพรส ท่าเรือ
สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์(TLU)
กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง(SNLG)
กลุ่มนักศึกษาภาคเหนือเพื่อประชาธิปไตย
กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
องค์กรเลี้ยวซ้าย
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อประชาธิปไตย
กลุ่มเครือข่ายองค์กรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 3 จังหวัด (หนองบัวลำภู,ชัยภูมิ,และเลย)
เพื่อนรัฐธรรมนูญ 40 เชียงใหม่
สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
กลุ่มกรรมกรแดงเพื่อประชาธิปไตย

ลงชื่อบุคคล
ประสาท ศรีเกิด
ศิโรฒม์ คล้ามไพบูลย์
เนตรดาว เถาถวิล
ธงชัย วินิจจะกูล Madison, Wisconsin, USA
รุ่งโรจน์ วรรณศูทร
วิภา ดาวมณี กรรมการเครือข่ายเดือนตุลา
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
วรวิทย์ เจริญเลิศ
ชำนาญ จันเรือง
เจษฎา โชติกิจภิวาทย์
พิทักษ์ เกิดหอม
นาย พรมมา ภูมิพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย(TWFT) / สมาชิกเลี้ยวซ้าย
นางสาวเกษแก้ว มีศรี รองประธาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย(TWFT)
นายประวร มาดี ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย(TWFT)
ไพโรจน์ นิมิบุตร ประธานชมรมผู้สื่อข่าวเพื่อเสรีภาพไทย
สมศักดิ์ ภักดิเดช ที่ปรึกษาชมรมผู้สื่อข่าวเพื่อเสรีภาพไทย
พิชิต พิทักษ์
พิษณุ ไชยมงคล
อรรคพล สาตุ้ม
เทวฤทธิ์ มณีฉาย กลุ่มประกายไฟ
ขวัญระวี วงค์อุดม
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ผู้แปลอิสระ
วัฒนะ วรรณ องค์กรเลี้ยวซ้าย
ภัควดี วีระภาสพงษ์
นพดล ทิพยชล
สุมนมาลย์ สิงหะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นีรนุชเนียมทรัพย์
ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
ถนัด ชาวเขา
เซ็ง สัญจรเลิศ
ชยากร เศษฤทธิ์
เลื่อน ศรีสุโพธิ์
อรรถสิทธิ์ อรรถเสกสรร
วุฒิกร แสงรุ่งเรือง
กานต์ ทัศนภักดิ์
มนต์ชัย สุพล นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มธุรส ภิรมย์รักษ์
วิทยา อาภรณ์
Chamaiporn Chatvasvimol / Hannover / Germany.
กฤตธนา กิจยะกานนท์
สมหวัง โพธิ์ทองคำ รองประธาน 1 สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์
ชุมพล ภูมิพันธ์ รองเหรัญญิก สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์
ชัยพงษ์ สำเนียง
ทรงศักดิ์ ปัญญา
ลักขณา ปันวิชัย
อานนท์ ตันวิวัฒน์
กุลลดา เศษบุญชู
ธเนศวร์ เจริญเมือง
รังสรรค์ จันต๊ะ
จารุวรรณ โนซาวา
รัฐนันท์ โสโณดร
สุกฤต ปัญญาจารย์
ผดุงเกียรติ ใจมะลิ
เทวี ชำนาญอาสา
ปิยะ กาญจาภาคา
พิมพ์ใจ สุนันติ
ชิดชม พวงมายา
BIMAR DAHAL
พลอยตัว สีผลเจริญ
วรรณชลิต สีอุดม
อุษากร สมดุลยกนก
บุญผิน สุนทราลักษ์ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
เฉลิมพล ยะจินะ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
วิชัย ปิ่นมณี สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
ประพันธ์ ขันเงิน สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
สิทธิ์ จันทาเทศ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
มิ่งขวัญ ศรีเลิศ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน