แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

แถลงการณ์จากเครือข่ายคนเสื้อแดงในสหรัฐอเมริกา

แถลงการณ์จากเครือข่ายคนเสื้อแดงในสหรัฐอเมริกา

เรา เป็นกลุ่มคนไทยรักชาติ รักประชาธิปไตย ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สหรัฐอเมริกา รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ และดำเนินการส่งเสริมการปฏิรูปให้ประเทศชาติไปสู่ความสมบูรณ์อย่างแท้จริงใน ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย ในความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากที่สุด และในความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม

เราขอประกาศว่าเรามั่นใจในเจตนาบริสุทธิ์แน่วแน่ของคนเสื้อแดงในประเทศ ที่ออกมาชุมนุมโดยสันติระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๔ มีนาคมนี้ เป็นไปตามสิทธิพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย พวกเขาจำเป็นต้องออกมาแสดงตนเรียกร้องเพราะรัฐบาล และชนชั้นนำของประเทศใช้วิธีการจำบังปิดกั้นโอกาส ความเสมอภาคของประชากรรากหญ้าด้วยการรัฐประหาร ตุลาการภิวัฒน์ และการปฏิบัติอย่างสองมาตรฐาน

เราในฐานะคนเชื้อชาติไทยที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ ขอเรียกร้องต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายดังนี้

๑. รัฐบาลต้องไม่กระทำการข่มขู่คุกคามต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น การตั้งด่านสกัด การตรวจทะเบียนรถ ฯลฯ และรัฐบาลต้องไม่บังคับใช้ พรบ.ความมั่นคงภายใน พรบ.สถานการณ์ฉุกเฉิน และ/หรือรวมทั้งการประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งเป็นกฎหมายกดขี่ ไม่ควรมีอยู่ในสารบบประชาธิปไตย

๒. รัฐบาลต้องยุติกลอุบายสื่อสารกล่าวหาล่วงหน้า ใส่ร้ายป้ายสี และสร้างสถานการณ์บิดเบือนว่า กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการสร้างความรุนแรง เช่น การกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมพกพาอาวุธ หรือกล่าวหาว่ามีการขนแรงงานด่างด้าวเข้าร่วมการชุมนุม เพื่อทำลายความชอบธรรมของการชุมนุมของประชาชน และสร้างความชอบธรรมให้แก่การปราบปรามอย่างรุนแรง

หากเกิดเหตุรุนแรงใดๆ อันเป็นการเสียเลือดเนื้อแก่ผู้ชุมนุม เราจะถือว่าเกิดจากเจตนาร้ายของฝ่ายผู้กุมอำนาจรัฐ และชนชั้นนำเป็นเบื้องต้น เราจะดำเนินการในทางสากลทุกรูปแบบเพื่อตอบโต้ และลงโทษให้สาสมต่อการปราบปรามประชาชนด้วยกำลังร้ายแรงดังกล่าว

๓. กำลังทหาร และกองทัพเป็นสมบัติของประชาชน ต้องไม่ทำร้ายหรือเข่นฆ่าประชาชนผู้ชุมนุมโดยเด็ดขาด ต้องไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกระบวนทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง และพึงตระหนักว่าการยึดอำนาจโดยการรัฐประหารต้องระวางโทษประหารชีวิตโดยไม่ มีการนิรโทษกรรมอีกต่อไป ทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพึงมีสิทธิชอบธรรมที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอัน เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยของประชาชน

๔. สื่อมวลชนทุกแขนงจักต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย ไม่ตกเป็นเครื่องมือของเผด็จการ ที่ไม่ว่าจะแสดงออกในรูปของรัฐาธิปัตย์ หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งมีอุดมการณ์ และการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตย สื่อมวลชนมีหน้าที่ต้องส่งเสริม และนำเสนอข่าวอย่างรอบด้าน ให้ต้องตามระบบการเมืองประชาธิปไตย

๕. ต้องมีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเป็นทางออกต่อวิกฤตความขัดแย้งในสังคมการเมืองปัจจุบัน เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ต้องตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย สะสางปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ยุติการใช้กฎหมายอย่างสองมาตรฐาน

๕.๑ ทางออกที่เราเห็นว่าเหมาะสมอย่างหนึ่งก็คือ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องประกาศยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพื่อคืนอำนาจอธิปไตยให้แก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และช่วยแก้ไขวิกฤตดังกล่าว

๕.๒ เพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศสมานฉันท์ อันจะนำไปสู่การปรองดองของสองอุดมคติทางการเมืองต่างขั้ว เราเสนอให้ยกเลิกกฏหมายมาตรา ๑๑๒ ว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯ และทำการปลดปล่อยผู้ต้องโทษ และถูกจับกุมคุมขังในคดีหมิ่นฯ โดยทันที เนื่องจากกฏหมายฉบับนี้ถูกผู้กุมอำนาจปกครองนำมาใช้เป็นเครื่องมือกำหราบ และกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง โดยขัดแย้งต่อข้อกำกับ และกระบวนการแห่งกฏหมาย (Rules of Law & Due Process of Law)

๖. ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนเคารพกติกาประชาธิปไตย โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนใน การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่ว่า แต่ละบุคคลมีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน ไม่มีความแตกต่างระหว่างเสียงของประชาชนรากหญ้า "คนบ้านนอก" หรือคนชั้นกลาง "ชาวกรุง" อันเป็นเครื่องยืนยันความศักดิ์สิทธิ์แห่งผลการเลือกตั้ง ไม่สามารถอ้างคุณความดีแบบไทยๆ เหนือประชาธิปไตยได้

Red USA / Red News USA / พลังไทยใน USA / ไทยรักประเทศไทย (TLT)
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน