แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

เส ธ . ทหารล้วงไส้เปิดแผนทหาร 3 แพร่ง ปราบเสื้อแดงแบบจำลองฉากยึดราชประสงค์'ค่ายบางระจัน 2010'
แผน จากหัวเสธ.- พ.อ. แผนจากหัวเส ธ .- พ.อ. ดร.ธีรนัน ท์ นันทขว้าง รองผู้อำนวยการกองการศึกษา กอง บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ออกบทวิเคราะห์ในเฟซบุ๊คของเขาถึงแผนที่เป็นไปได้ ที่รัฐบาล และทหารจะ ใช้ปราบปรามเสื้อแดง ดร . ธีรนันท์นันทขว้างรองผู้อำนวยการกองการ ศึกษากองบัญชาการสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยออกบท วิเคราะห์ในเฟซบุ๊คของเขาถึงแผนที่ เป็นไปได้ที่รัฐบาลและทหารจะใช้ปราบปราม เสื้อแดงโดย พันเอก ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง โดยพันเอกดร . ธีรนันท์นันทขว้าง
ที่มา เฟซ บุ๊ค ที่มา เฟซ บุ๊ค

เรื่องเกี่ยวเนื่อง: ทหาร แตงโมแฉอนุพงษ์จ้องฆ่าหมู่เสื้อแดง500ศพ เรื่องเกี่ยวเนื่อง : ทหาร แตงโมแฉอนุพงษ์จ้องฆ่าหมู่เสื้อแดง 500 ศพ

หมาย เหตุไทยอีนิวส์ :พันเอก ดร. หมายเหตุไทยอีนิวส์ : พันเอกดร ธีรนันท์ นันทขว้าง รองผู้อำนวยการกองการศึกษา กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเว็บ มาสเตอร์ของเว็บไซต์ ท.ทหาร เป็นทหาร ที่ก้าวล้ำยุคสมัย ถึงแม้จะเคยเป็นทหารหน่วยคุมกำลัง แต่ในภายหลังได้หันมาสนใจโลกไอที รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในแนวทางต่างๆ ธีรนันท์นันท ขว้างรองผู้อำนวยการกองการศึกษากองบัญชาการสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยและเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ . ทหาร เป็นทหารที่ก้าวล้ำยุคสมัยถึงแม้จะเคยเป็นทหารหน่วยคุมกำลัง แต่ในภายหลัง ได้ หัน มาสนใจโลกไอทีรวมถึงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในแนวทางต่างๆ

บท วิเคราะห์ นี้พันเอก ดร.ธีรนันท์ ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของฝ่ายทหาร และผู้ ชุมนุมเสื้อแดงในเรื่อง"ทาง 3 แพร่ง" บทวิเคราะห์นี้พันเอกดร . ธีรนันท์ได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของฝ่ายทหารและผู้ชุมนุมเสื้อแดง ในเรื่อง"ทาง 3 แพร่ง"คลิ้ก ที่รูปภาพเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น คลิ้กที่รูปภาพ เพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น1.
สถานการณ์ ตอนนี้อยู่ในขั้นที่ 5 1 . สถานการณ์ตอน นี้อยู่ในขั้นที่ 52.วิเคราะห์ สถานการณ์ ยึดค่ายบางระจัน2010 2 . วิเคราะห์ สถานการณ์ยึดค่ายบางระจัน 2010

3.ทาง 3 แพร่ง แบบจำลองสมรภูมิราชประสงค์ 3 . ทาง 3 แพร่งแบบจำลองสมรภูมิราชประสงค์

พันเอก ดร.ธีรนันท์ออกตัวว่า พันเอกดร . ธีรนันท์ออกตัวว่า

ผมเดิน ทางในเส้นทางสันติวิธีตลอดนะครับ แต่คงเป็นเรื่องยากในบริบทของสถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ตอนนี้คือ พยายามนำเสนอสิ่งที่เป็นความจริง หรือ สิ่งที่คาดว่าจะเกิด เพื่อให้ท่านที่ผ่านมาได้ตระหนักครับ ก็เลยอาจจะมีถูกใจหรือไม่ถูกใจบ้าง ครับ ผมเดินทางในเส้นทางสันติวิธีตลอดนะครับ แต่คงเป็นเรื่องยากในบริบทของสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่ สุดที่ทำได้ตอนนี้คือพยายามนำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงหรือสิ่งที่คาดว่าจะ เกิดเพื่อให้ท่านที่ผ่าน มาได้ตระหนักครับก็เลยอาจจะมีถูกใจหรือไม่ถูกใจบ้างครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน