แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ทีม Voice of Taksin เตรียมวางแผงนิตยสารใหม่ Red Power 3 ก.ค.นี้

Mon, 2010-06-28 04:01
27 มิ.ย.53 นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยและแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดง แถลงเปิดตัวนิตยสารฉบับใหม่ ในชื่อ Red Power ซึ่งเป็นหัวหนังสือที่ได้จดทะเบียนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือน ต.ค.52 หลังจากก่อนหน้านี้ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิน (ศอฉ.)มีคำ สั่งห้ามจำหน่ายและเผยแพร่นิตยสาร Voice of Taksin โดยจะใช้ทีมงานเดิมและมีกำหนดวางแผงจำหน่ายทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.นี้

ส่วนการห้ามเผยแพร่และจำหน่ายนิตยสาร Voice of Taksin รวมทั้งการสั่งห้ามทำธุรกรรมทางการเงินของนายสุ ธรรม แสงประทุมและตนเองนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นการกลั่นแกล้ง การคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นการเลือกปฎิบัตินำมาสู่ความเสียหายทั้งในด้านการ ประกอบอาชีพและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตจะได้แต่งตั้งนายสุวิทย์ ทองนวลทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมายให้รวบ รวมข้อกฎหมายและพยานหลักฐานยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 กรกฎาคม 53 เนื่อง จากเห็นว่าเป็นการใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉินเกินขอบหน้าที่และความจำเป็นเป็นการลุแก่อำนาจการเมืองที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทย


เปิดตัวนิตยสาร Red Power
คืนพื้นที่ประชาธิปไตยคืนความสงบและเสรีภาพให้กับคนไทยทุกคน

จากการที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ห้ามจำหน่ายจ่ายแจก เผยแพร่นิตยสาร Voice of Taksin/ Thai Red News และความจริงวันนี้ รวมทั้งปิดวิทยุชุมชนโทรทัศน์ดาวเทียม ปิดเว็บไซต์ ถือเป็นการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารของประชาชนเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น สิทธิการติดต่อสื่อสารการ ประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงขัดต่อหลักปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน ทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ป่าเถื่อนล้าหลัง เข้าสู่ยุคมืดแห่งความเป็นเผด็จการอันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งแตกแยก ที่รุนแรงในสังคมไทย

การป่าวประกาศแผนการปรองดองและการปฎิรูปประเทศไทยจึงเป็นเพียงกลลวง ของรัฐบาลที่จะอยู่ในอำนาจการเมืองต่อไปโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการปรองดองและการปฎิรูปที่ แท้จริงไม่อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้บรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวของการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และความเป็นเผด็จการ การปรองดองและการปฎิรูปประเทศไทยไม่อาจสร้างขึ้นมาได้ภายใต้สภาพการ กดขี่และความทุกข์ยาก เดือดร้อนของประชาชนและการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ สื่อสารมวลชนการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น และการสื่อสารของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า สังคมไทยยังมีความเป็นธรรมหลงเหลืออยู่ยังมีความหวังต่อการสร้างการปรองดองและการปฎิรูปประเทศ ไทยที่แท้จริงขึ้นมาได้อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพตามครรลองประชาธิปไตยคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมไทย ลดอุณหภูมิการเมือง ร่วมมือกันเสนอทางออกของสังคมไทยคณะผู้จัดทำนิตยสาร Voice of Taksin ด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและ ประชาชนจึงได้ร่วมกัน จัดทำนิตยสารรายปักษ์ Red Power โดยมีเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมในสังคม เป็นปากเสียงให้กับผู้ยากไร้ผู้ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านสังคมอย่างสันติโดยมีทีมงานนักเขียนเดิมของ Voice of Taksin อาทิเช่น นายทหารเอกกรุงธน จิตรพลจันทร์ เม้ง สาธร ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ สมยศ พฤกษภาเกษมสุข ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ ตลอดจนปรับรูป-เนื้อหาโฉมใหม่ โดยมีนักเขียน นักข่าว นักวิชาการจากเครือข่ายทางสังคมที่ก้าวหน้า ทั้งจากภาคการเมือง ภาคประชาสังคม-พลเมืองทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ในราคาเล่มละ 40.00 บาทกำหนดการ วางแผงจำหน่ายตามร้านหนังสือทุกจังหวัดตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

ส่วนการห้ามเผยแพร่และจำหน่ายนิตยสาร Voice of Taksin รวมทั้งการสั่งห้ามทำธุรกรรมทางการเงินของนายสุ ธรรม แสงประทุมและนายสมยศพฤกษาเกษมสุข ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นการกลั่นแกล้งการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชน เป็นการเลือกปฎิบัตินำ มาสู่ความเสียหายทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตจะได้แต่งตั้งนายสุวิทย์ ทองนวลทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมายให้รวบ รวมข้อกฎหมายและพยานหลักฐานยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาลโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 กรกฎาคม 53 เนื่อง จากพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็น กฎหมายนักเลงโต มีขอบเขตเหวี่ยงแหที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของพลเมืองเป็นการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเกินขอบหน้าที่และ ความจำเป็นเป็นการลุ แก่อำนาจการเมืองที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทย

ขอเรียกร้องต่อองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้ปฎิบัติงานด้านสื่อมวลชน นักวิชาการนักสิทธิ มนุษยชน นักการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมกันตรวจสอบการขยายเวลาการ ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของรัฐบาลอภิสิทธิ์ว่าจะเป็นการฉวยโอกาสการใช้อำนาจที่ฉ้อฉลปราบปรามประชาชน หรือไม่เพื่อร่วมกัน เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุติการคุกคามสื่อสารมวลชนคืนความสงบและเสรีภาพสู่สังคมไทย คืนพื้นที่ประชาธิปไตยให้กับทุกคน

ขอให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยได้ ร่วมกันสร้างนิตยสาร Red Power ให้เป็นสื่อ มวลชนประชาธิปไตยที่แท้จริงสำหรับคนทุกชนชั้นในสังคม ด้วยการร่วมลงทุนร่วมกันจำหน่าย เผยแพร่ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมเขียนนำเสนอทางออกที่ดีให้กับสังคมไทย ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ Red Power

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน