แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

งงตาแตก!! "โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน" เรียกระดม "ปืน"ทั่วประเทศมี ประชาชนส่งรายละเอียดเวปไซด์หนึ่งมายัง go6tv พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทำไม "โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน" ถึงต้องมีการระดม "ปืน" เข้ามาตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน มันเกี่ยวอะไรกับโครงการปกป้องสถาบันฯ

go6tv ได้เข้าไปอ่านโครงการดังกล่าวในเวปไซด์ http://gotoknow.org/blog/pokooo6/355331 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติ และใบสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)

จังหวัดอุตรดิตถ์

-----------------

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งทางความคิดด้านการเมืองของกลุ่มบุคคลได้ขยาย ตัว โดยมีการรวมกลุ่มเรียกร้องและระดมมวลชนประท้วงหรือกดดันรัฐบาล ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง การชุมนุมทางการเมืองดังกล่าวได้นำไปสู่ความรุนแรงและละเมิดกฎหมาย กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือก่อให้เกิดปัญหาด้านความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

กลุ่ม มวลชนต่อต้านรัฐบาลได้นัดหมายมวลชนต่อต้านจากทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมชุมนุมกดดันรัฐบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นมา จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่จะขัดขวางมิให้กลไกลของรัฐบาลสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

กระทรวง มหาดไทยในฐานะหน่วยงานความมั่นคงทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขเห็นควรเสริมสร้างแนวคิดพื้นฐานที่ถูกต้องตามแนวทางการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและผนึกพลังของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการน้อมนำพระราชดำริ และแนวพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์เป็นที่พึ่ง รวมทั้งการยึดถือเอาพระราชปณิธานของพระองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตน และสร้างประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวม รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

2.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์ได้รับการเผยแพร่และนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล อันจะยังประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยให้มีความอยู่ดีกินดีเป็นปกติสุข ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน

2.3 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและจารีตประเพณี

แต่ที่น่าสงสัยคือ ในขั้นตอนดำเนินการขั้นที่ 1 กลับระบุไว้ว่า

"เรียกสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนและตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอาวุธปืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง"

จึง เกิดข้อสงสัยในหมู่ประชาชนว่า โครงการที่ดีของกระทรวงมหาดไทยโครงการนี้ มีอะไรผิดพลาด หรือระบุรายละเอียดอย่างไรผิด จึงกลับกลายให้ระดมอาวุธปืนมาตรวจสอบ ลงทะเบียนซ่อมแซม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโครงการอบรมเรียนรู้ถึงความรักและปกป้องสถาบันฯเลย

จึงใคร่วานให้กระทรวงมหาดไทยได้โปรดทบทวนตรวจสอบโครงการนี้ เพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียใดๆแก่สถาบันทั้งสิ้น

http://img541.imageshack.us/img541/7918/85820128.png


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน