แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คำประกาศแดงสยาม โดย นายจักรภพ เพ็ญแข

คำประกาศแดงสยาม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓
โดย นายจักรภพ เพ็ญแข

แดงสยามกำเนิดขึ้นในเมืองไทยแล้ว ตามสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของปวงชนชาวไทย โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใด คนไทยทุกคนที่เคารพในตนเองและผู้อื่น ด้วยจิตใจอันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือสมาชิกโดยธรรมชาติของแดงสยาม

นานมาแล้วที่คนไทยถูกปฏิเสธสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยตกเป็นเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อด้วยอำนาจรัฐแบบเผด็จการ จนลุ่มหลงในทิศทางอันเป็นมิจฉาทิฏฐิ ระบบใดๆ ที่ถูกสร้างข้ึนมาในระบอบอันฉ้อฉล ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมทั้งของสังคมและสมาชิกทุกผู้ทุกนาม

เราถูกทำให้เชื่อว่าคนไทยไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง ทั้งๆ ที่ความเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางประวัติศาสตร์และปรัชญาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
เราถูกทำให้เชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งเลวร้าย พรรคการเมืองไม่ใช่ทางออก สู้ระบอบเผด็จการอำมาตยาธิปไตยไม่ได้

เราถูกทำให้เชื่อว่าเศรษฐกิจอุปถัมป์แบบอำมาตย์เป็นครรลองหลักของวิถีไทย ทั้งๆ ที่ผู้ชี้นำดำรงสภาพอยู่ในทุนนิยมชนิดล้าหลังและกำปัจจัยที่บันดาลความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไว้ทั้งหมด

เราถูกทำให้เชื่อว่าเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยแล้ว ทั้งๆ ที่กองทัพ ตุลาการ พรรคการเมือง ระบบราชการ ระบบการศึกษา สื่อมวลชน เป็นต้น ล้วนสนับสนุนความเป็นเผด็จการแทบทุกมิติ

แดงสยามต้องการให้ปวงชนชาวไทยได้รับสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยต่อสู้เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยแท้จริงขึ้นในบ้านเมืองและจะต่อสู้โดยไม่หยุดยั้งถึงจะใช้เวลานานขนาดข้ามรุ่นข้ามสมัย
โดยประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้น ต้องมีปัจจัยชี้ขาดดังต่อไปนี้


๑. อำนาจสูงสุดต้องเป็นของปวงชนชาวไทย
๒. บุคคลต้องมีเสรีภาพอันบริบูรณ์
๓. สังคมต้องเสมอภาค
๔. กฎมายต้องศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกัน
๕. ผู้ถืออำนาจรัฐแทนประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้ง


ขอเชิญปวงชนชาวไทยได้ตื่นขึ้นรับความสว่างอันเกิดขึ้นจากระบอบประชาธิปไตย และเห็นความมืดมนของฝ่ายเผด็จการที่ครอบงำสังคมไทยมาจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยแท้จริงขึ้นเพื่อตัวเราและปวงชนชาวไทยรุ่นต่อๆ ไป

นี่คือภารกิจ “แดงสยาม”

.

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 เวลา 22:26

  สังคมไทยมีการปกครองในรูปเเบบลักษณะเจ้าขุนมูลนายมาช้านาน เเม้นภาย
  หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงเจ็ดสิบแปดปี ก็ยังมีความเข้มข้นมากจึงทำให้ชนชั้นปกครองทั้งทหารเเละข้าราชการพลเรือนไม่ใส่ใจต่อกติกาในระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันก็ต่อสู้เเย่งชิงอำนาจกันเพื่อตนเองและพวกพ้องตลอดมา ทั้งนี้เพื่อรักษาสถานะของกลุ่มชนชั้นเเละความเป็นผู้ที่มีอภิสิทธิ์ชน โดยได้ละเลยเเละละเมิดในสิทธิของปวงชนชาวไทย ทั้งที่เป็นเจ้าของประเทศตลอดมา ชนชั้นปกครองเหล่านี้ไม่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย เเต่ได้ครอบงำให้ตอบเเทนคุณเเผ่นดินบ้าง พร่ำสอนให้รู้รักสามัคคี ให้รู้จักปองดองกัน เเละเทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สรุปให้เป็นชนชั้นขี้ข้าตลอดไป

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2553 เวลา 22:47

  ขอเรียนมายังพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศไห้ทราบตอนนี้ไม่ต้องบอกท่านก็รู้ว่าสงคามมันกําลังจะเริ่มต้นนักรบนิรนามเขาพร้อมแต่ยังขาดยุทภันที่จะไช้ในสนามฉะนั้นจึงขอวิงวอนมายังพวกท่านที่อยู่แดนไกลช้วยจัดหาไห้หนอ่ยพวกเรากําลังติดต่อกันรวมกันอยู่อย่างเหงียบๆเพราะว่าทุกวันนี้พวก.ศ.อ.ฉตามเก็บพวกเราอย่างลับๆตลอดเวลาบางพวกก็หนีเข้าป่าบางพวกก็ไปหลบอยู่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่อย่างลําบากในป๋าฝนก็ตกยุงก็เยอะจึงเรียมาเพื่อทราบ.....ทมิฬดง..อีเมล..blackink78@gmail.com..

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2555 เวลา 19:53

  สู้กันไปเพื่ออะไร ประเทศชาติกำลังลุกเป็นไฟ คนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังเดือดร้อน

  ต่อสู้ด้วยความรุนแรงมีแต่สูญเสีย ผู้ชนะไม่ใช่ประเทศนี้ มีแต่ผู้สูญเสียทั้งแผ่นดิน

  หากมัวยึดติดกับการคิดว่าอำมาตปกครอง สังคมคงไม่ก้าวไปไหน ถอยหลังแล้วถอยหลังอีก

  คำว่าอำมาต ณ ปี 2555 น่าจะไร้ความหมายเมื่อคนที่เรียกตัวเองมาตลอดว่าไพร่ เป็นส.ส. ขณะนี้ 29 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีผู้นี้กำลังโวยวายออกสื่อว่าหากการปรับครม.ครั้งนี้ตนไม่ได้เป็นรัฐมนตรี คนเสื้อแดงจะเคลื่อนไหว ....แล้วส.ส.ผู้นั้นหากได้เป็นรัฐมนตรี ผู้นั้นจะยังเรียกว่าไพร่อยู่อีกหรือ

  ไพร่ในที่นี้คงไร้ซึ่งความหมาย สุดท้ายก็เป็นแค่วาทกรรมเพื่อปรุกระดมมวลชนเท่านั้น

  หยุดเถิดท่านแดงสยามทั้งหลาย หากท่านรักสยามประเทศ รักประชาชนคนในชาติส่วนมากจริง .......... พวกเราเจ็บปวดกับการกระทำของท่านมากพอแล้ว

  จากประชาชนผู้ทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดที่จังหวัดลำปาง ดินแดนล้านนาที่เมื่อยังไม่ถึงร้อยปีที่ผ่านมา เป็นประเทศราช มิใช่ "ไทย" อย่างทุกวันนี้ แต่ข้าพเจ้าเป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศใหม่ที่ชื่อว่า"ไทย"(รวมประเทศราชมาตั้งชื่อประเทศใหม่ว่าไทยมายังไม่ถึงร้อยปี) แต่ต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนา และสงบเรียบร้อย

  ตอบลบ

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน