แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประกาศจุดยืนของแนวร่วมประชาชนเพื่อการปฎิวัติสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์

เรียน พี่น้องคนไทยที่รักชาติและแผ่นดินทุกท่าน
ประชาชนคือเจ้าของอำนาจสูงสุด เราใช้มันผ่านการเลือกตั้งเป็นสำคัญ แต่เรามีภารกิจมากกว่านั้น คือการต้องเข้าไปแนะนำ กดดัน กำกับ ยกเลิกหรือปลด ผู้ที่ใช้อำนาจของเราทั้งในหน้าที่บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ตอนนี้ประเทศไทยเรา ถูกครอบงำด้วยระบอบและกลไกที่ชั่วร้าย เป็นดั่งก้อนเนื้อมะเร็งร้ายที่ต้องถูกจัดการ
เราอยู่กับความไม่รู้ในอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และไม่เคยใช้อำนาจอย่างดีพอ การประกาศเจตนารมย์หรือจุดยืนนี้ เป็นวิถีประชาธิปไตย เป็นจุดสำคัญเริ่มต้นสำหรับการก้าวไปข้างหน้า โปรดแสดงพลังของท่าน ด้วยการอ่านร่างประกาศข้างล่างนี้ และโปรดพิจารณาสนับสนุนการประกาศจุดยืนของประชาชนตามเนื้อหาดังกล่าว
ขอบคุณในความร่วมมือ
แนวร่วมประชาชนเพื่อการปฎิวัติ “ประชาธิปไตยไทย”
________________________________________
ประกาศจุดยืนของแนวร่วมประชาชนเพื่อการปฎิวัติสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์

ถึงผู้เกี่ยวข้องและพี่น้องปวงชนไทยทุกท่าน

พวกเราเป็นกลุ่มคนไทยหลากหลายหมู่เหล่า ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความเห็นพ้องต้องกัน ในจุดยืนและเจตนารมย์ ในฐานะประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตย ที่ต้องการให้ประเทศไทย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ และขอประกาศให้ท่านได้รับทราบในจุดยืน และเจตนารมย์ร่วมของปวงชนชาวไทยดังต่อไปนี้

1.ประเทศไทยต้องเดินหน้าด้วยการยอมรับมติของมหาประชาชนผ่านการเลือกตั้ง และพรรคเพื่อไทย ผู้ซึ่งชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสส. ในสภาที่กำหนดไว้ แถมยังชนะพรรคอันดับสอง มากกว่าร้อยตำแหน่งนั้น จะต้องได้เป็นรัฐบาลโดยไม่สิ่งใดมาสกัดกั้นได้ และเราจะไม่ยอมรับวิธีการใด ๆ อันไม่เป็นประชาธิปไตยที่จะมาบิดเบือนมติมหาประชาชนครั้งนี้เป็นอันขาด

2. เราจะไม่ยอมรับมติของ กกต. ที่มีคนเพียงห้าคน และไม่ได้ผ่านการเลืกตั้งจากประชาชนโดยตรง ในการที่จะตัดสิทธิผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยุบพรรค หรือล้มผลการเลือกตั้ง และพวกเราจะต่อต้าน และเรียกร้องให้มีการปฎิเสธ ไม่ให้ความร่วมมือ หรือหยุดยั้งการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับหลักเสรีประชาธิปไตยโดยคณะกรรมการนี้และคณะบุคคลหรือบุคคลอื่นใดอย่างหนักแน่น จริงจัง และจนถึงที่สุด

3.คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับฉันทามติให้เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร หรือนายกรัฐมนตรี ผ่านการเลือกตั้งที่ชัดเจน เราจะไม่ยอมรับและจะต่อต้านความพยายามใด ๆ ก็ตาม ในอันที่จะขัดขวางหรือบิดเบือนฉันทามติดังกล่าว ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

4. ระบอบการปกครองปัจจุบันมีปัญหามากมาย เพราะมีกลไกและคณะบุคคลที่เป็นปฎิปักษ์์ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ เราสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะที่ขัดกับหลักเสรีประชาธิปไตย เพื่อกำจัดกลไกพิษ และเราจะเคลื่อนไหวให้มีการปฎิวัติระบบยุติธรรม กองทัพ การเมือง วัฒนธรรม สื่อมวลชน และระบบราชการ เพื่อกำจัดกลไกพิษและสร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศ ไปพร้อม ๆ กับการแก้ปัญหาสำคัญด้านอื่น ๆ อันเร่งด่วนของประเทศตามที่พรรคเพื่อไทย และว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง

5. เราไม่ยอมรับให้มีการอภัยโทษกับบุคคลใดทั้งสิ้น ความเป็นนิติรัฐต้องถูกรื้อฟื้นคืนมา โดยให้มีการประกันตัวนักโทษ ผู้ต้องหา หรือผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้มีการพิพากษาขั้นสูงสุดทุกคน ตามหลักกฎหมายสากล แล้วจัดให้มีการพิจารณาคดี โดยขบวนการศาลที่บริสุทธิ์ยุติธรรม โดยอาจมีการเพิ่มกลไกพิเศษ เช่นให้มีผู้ร่วมพิจารณา โดยตัวแทนองค์กรเป็นกลาง หรือองค์กรต่างประเทศ หรือการให้ตัวแทนประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการยุติธรรมในกรณีที่จำเป็น

6. เราจะไม่ทนนิ่งเฉยกับการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตยทุกรูปแบบโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ รวมถึงการรัฐประหาร และการใช้อำนาจเถื่อนทุกรูปแบบ โดยเราจะต่อต้าน ขัดขืน แก้ไขหรือกำจัดสิ่งเลวร้าย ด้วยวิถีทางแห่งอารยชนในทุกรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยอย่างไม่ย่นย่อ ไม่กลัว ไม่หลีกเลี่ยง และไม่รามือจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานสืบไปแล้วเท่านั้น

7. เราเรียกร้องให้ตรวจสอบ ประเมินผลการทำงาน และยกเลิกองค์กรหรือคณะทำงานใด ๆ ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐประหาร หรือโดยผลที่ต่อเนื่องมาจากการทำรัฐประหาร และเกมการเมือง หรือการใช้อำนาจรัฐอันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หลักสิทธิมนุษยชน และความเป็นนิติรัฐ ตามมาตรฐานสากลทั้งปวง เพราะองค์กรเหล่านี้มีที่มาที่ไม่ชอบธรรม และพฤติกรรมที่ผ่านมา ก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือเป็นคุณใด ๆ กับบรรยากาศและหลักการพื้นฐานของประเทศ

จุดยืนเหล่านี้ เป็นจุดยืนอันบริสุทธิ์ของประชาชนไทยทั่วโลก ที่มีความห่วงใยในอนาคต ของประเทศชาติ เราได้สูญเสียและเสียหายมามากเกินพอแล้ว เพราะเราปล่อยให้เกิดวัฒนธรรม อันไม่เป็นประชาธิปไตย และปล่อยให้บุคคลที่ไม่เคารพหลักการประชาธิปไตย เข้ามาใช้อำนาจอธิปไตย อันเป็นของประชาชนโดยการบีบบังคับด้วยกำลังและเล่ห์กล ต่อไปนี้ เราจะไม่ยอมรับสิ่งใด ๆ ที่ขัดกับจุดยืนข้างต้น และเราจะสู้ในแนวทางประชาธิปไตยและอารยวิถีในทุกรูปแบบ ที่รัฐธรรมนูญเปิดทางให้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน ต้องถูกใช้โดยประชาชน และเพื่อผลแห่งความเจริญงอกงามของประชาชนและชาติ บนหลักแห่งเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ

ประชาชนจงเจริญ ประชาชนจงเจริญ ประชาชนจงเจริญ!!!
ประชาชนจงเจริญ!!!

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม 2554 เวลา 10:59

    ตามมาให้กำลังใจนะครับ เชียงใหม่เราเป็นแห่งอารยธรรม ความรู้ และศีลธรรม เวลาที่ประเทศชาติตกต่ำ เราก็ได้คนตามหัวเมืองใหญ่ ๆ นี่แหละที่คอยกู้ชาติกู้วัฒนธรรม ไล่บี้เหี้ยทั้งหลาย เอาความดี น้ำดี ไล่น้ำเสียให้สิ้นแผ่นดิน

    piangdin

    ตอบลบ

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน