แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

359นักเขียนเร่งสภาใหม่แก้112 ลั่นการอ้างสถาบันฯมุ่งร้ายผู้อื่นจักต้องไม่ได้รับความยำเกรงอีกต่อไป

359 Thai Writers 112 Manifesto from duhlagalaladum on Vimeo.

การแถลงคำประกาศของ 359 นักเขียนไทย เรียกร้องให้ทบทวนแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112

Thai Writers Article 112 Manifesto Epilogue from duhlagalaladum on Vimeo.

วรพจน์ พันธุ์พงศ์ กิตติพล สรัคคานนท์ ปราบดา หยุ่น วาด รวี ตอบบางคำถามว่าด้วยการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา 112 (แถมคำปิดท้ายจากซะการีย์ยา อมตยา)

ที่มา
Thai Poet Society

คำประกาศ 359 นักเขียน :สิทธิ เสรีภาพ จักต้องไม่ถูกละเมิด การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจักต้องไม่ถูกขู่เข็ญ ด้วยข้อกล่าวหาไม่จงรักภักดี

เรา นักเขียนจำนวน 359 คน ผู้มีรายนามต่อท้ายคำประกาศนี้ มีความเห็นว่า ขณะนี้ สิทธิ เสรีภาพตามหลักการภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย กำลังตกอยู่ในภาวการณ์สุ่มเสี่ยง และกำลังดำเนินไปสู่สภาวะบอบบาง และอ่อนแอ

อันเนื่องมาจาก มีบุคคลและกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย นำกฎหมายอาญามาตรา 112 มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ในการข่มขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้ายผู้อื่นโดยย่ามใจ และคึกคะนอง

ตลอดจนมีการใช้กฎหมายดังกล่าวยกอ้างสร้างความชอบธรรมในการฟ้องร้อง ดำเนินคดี คุมขังและริดรอนอิสรภาพของประชาชนจำนวนมากอย่างอยุติธรรม ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุมาจากเรื่องทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการคุกคามและสั่นคลอนเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น แล้ว ยังละเมิดหลักการว่าด้วยสิทธิ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน ความเป็นนิติรัฐ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งรังแต่จะนำพาสังคมถดถอยสู่ความป่าเถื่อน ล้าหลัง

ด้วยตระหนักว่า เสรีภาพย่อมเป็นสิ่งซึ่งสัมพันธ์และไม่อาจแยกขาดจากกัน ความงอกงามของพลังสร้างสรรค์ ย่อมได้รับการเกื้อกูลจากเสรีภาพเป็นพื้นฐาน ในฐานะนักเขียน เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวพันกับความสามารถในการสร้าง สรรค์งานเขียนโดยตรง

การคิดและการแสดงความคิด เป็นสองสิ่งที่ไม่อาจแยกขาดจากกัน หากไร้ซึ่งการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีแล้ว ย่อมยากยิ่งที่ความคิดใหม่จะงอกเงยขึ้นมาได้

ผู้ที่ไม่เข้าใจว่าการริดรอนเสรีภาพในเรื่องหนึ่งย่อมกระทบกระเทือนเสรีภาพ ในอีกเรื่องหนึ่งอย่างหลีกไม่พ้น คือผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องเสรีภาพ และมองไม่เห็นห่วงโซ่แห่งภูมิปัญญาที่เกี่ยวร้อยกันไว้

เมื่อเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นถูกริดรอน ผลกระทบไม่เพียงเกิดกับนักเขียน เพราะเมื่อความคิดใหม่ ๆ ถูกทำให้เฉื่อยชาและลังเลที่จะแสดงออก ภูมิปัญญาของสังคมย่อมอ่อนแอ เสื่อมถอย และสังคมย่อมไม่อาจดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้ในโลกสมัยใหม่ ซึ่งต้องอาศัยสติปัญญาเป็นกำลังสำคัญ

เราขอเรียกร้องต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ให้เป็นผู้นำในการแก้ไขกฎหมาย

เราขอเรียกร้องความกล้าหาญที่จะแสดงสำนึกอันถูกต้องจากนักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และปัญญาชนทุกภาคส่วน สังคมไทยมีความจำเป็นต้องตระหนักว่า การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและการข่มขู่ คุกคาม กดปราบ หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้าย เหยียดหยามผู้อื่น

ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนด้วยกันเอง หรือสื่อมวลชนที่มืดบอด คือภัยสังคมที่ต้องเร่งแก้ไข และสมควรเป็นวาระสำคัญแห่งชาติที่แท้จริง หากต้องการสถาปนาความมั่นคงในการอยู่ร่วมกัน

หากความล่มจมของสังคมจะเกิดขึ้น ย่อมไม่ใช่มาจากความไม่ปรองดอง ความไม่สามัคคี ความล่มจมไม่ได้เกิดจากคนในสังคมมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน หากแต่เกิดขึ้นด้วยเหตุของการไม่เคารพสิทธิ เสรีภาพภายใต้ระบอบการปกครอง ปราศจากซึ่งความอดทนอดกลั้นในการรับรู้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ไร้ความสามารถในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถือความคิดของตนเป็นใหญ่ เหนือหลักสิทธิ เสรีภาพ หลักกฎหมาย หรือแม้แต่หลักรัฐธรรมนูญ

ความเร่งด่วนในการเยียวยาสังคมควรจะเป็นการสถาปนาความเป็นธรรม ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค เพื่อเป็นหลักในการเรียนรู้การอยู่ร่วมและแลกเปลี่ยนซึ่งความคิดเห็นที่แตก ต่าง เพื่อเพิ่มความสามารถในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

เรานักเขียน 359 คนผู้มีรายนามท้ายคำประกาศนี้ ขอเรียกร้องให้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วยความปรารถนาดีอย่างแท้จริง เพื่อความงอกงามของประชาธิปไตย เพื่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ และเพื่ออนาคตของประเทศชาติ ต้องยุติการใช้ข้อกล่าวหาไม่จงรักภักดีหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นเครื่อง มือทางการเมือง


ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นนักเขียน เราขอประกาศว่า เราจักไม่ยอมจำนนต่อการกดขี่ คุกคาม ปราบปราม ข่มขู่ หรือการแสดงความอาฆาตมาดร้ายใด ๆ ไม่ว่าจะโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด

ด้วยเกียรติภูมิของความเป็นพลเมืองไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ เราจักไม่สยบยอมให้กับการอ้างใช้สถาบันกษัตริย์เพื่อวางอำนาจ แสดงความดูหมิ่น หรือเพียงเพื่อปลดปล่อยจิตใจกักขฬะ ไม่ว่าจะโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนด้วยกัน หรือสื่อมวลชนที่มืดบอด

การอ้างสถาบันเพื่อแสดงความมุ่งร้ายผู้อื่น ใช้อำนาจกดข่มผู้อื่น ภายใต้หน้ากากของความจงรักภักดี และข้อกล่าวหากระด้างกระเดื่องต่อแผ่นดิน จักต้องไม่ได้รับความยำเกรงอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


บินหลา สันกาลาคีรี

ปราบดา หยุ่น

ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง

ซะการีย์ยา อมตยา

กิตติพล สรัคคานนท์

วรพจน์ พันธุ์พงศ์

วาด รวี

กฤช เหลือลมัย

สุเจน กรรพฤทธิ์

กวีอราสุ


(10)


ธีรภัทร เจริญสุข

พรสุข เกิดสว่าง

สานุ อร่ามเอกวนิช

สรายุทธ์ ธรรมโชโต

นงลักษณ์ หงส์วิเศษชัย

เฉลิมพันธุ์ หวันชิตนาย

เดือนวาด พิมวนา

ประกาย ปรัชญา

นพดล ปรางค์ทอง

นพรุจ หิญชีระนันทน์ (แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า)


(20)


กิตติกา บุญมาไชย

ภาณุ มณีวัฒนกุล

วิจักขณ์ พานิช

เกียรติศักดิ์ ประทานัง (ปั้นคำ)

สฤณี อาชวานันทกุล

ชญานิน เตียงพิทยากร

ทองธัช เทพารักษ์

ผาดไหม

อธิฌลา (อันธิฌา ทัศคร)

ดาราณี ทองศิริ


(30)


นิติพงศ์ สำราญคง

ศรัทธา แสงทอน

สหรัฐ พัฒนกิจวรกุล

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

ปราย พันแสง

คณพล วงศ์วิเศษไพบูลย์

บุญชิต ฟักมี

สิทธา วรรณสวาท

นิศากร แก่นมีผล

อาทิชา ตันธนวิกรัย


(40)


ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ (มน. มีนา)

การะเกตุ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์)

วรัญญู อินทรกำแหง

พิชญา โชนะโต

พีระ ส่องคืนอธรรม

วรวุฒิ สัจจะปรเมษฐ

พิเชฐ แสงทอง

คำ ผกา

โคจร สมุทรโชติ

ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์


(50)


วิชัย ดวงมาลา

แก้วตา ธัมอิน

พิรุณ อนุสุริยา

พณ ลานวรัญ

ธิติ มีแต้ม

ธาริต โตทอง

ภูมิภัทร์ สงวนแก้ว

ณัฐชา วิวัฒน์ศิริกุล

มหรรณพ โฉมเฉลา

รวิวาร โฉมเฉลา


(60)


ปิยะพันธ์ เลิศคุณากร

นฤพนธ์ สุดสวาท

ณภัค เสรีรักษ์

ธนะ วงษ์มณี

อนุพงษ์ เทพวรินทร์

จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

ระยิบ เผ่ามโน

อรุณรุ่ง สัตย์สวี

รางชาง มโนมัย

ภู กระดาษ


(70)


มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ

รน บารนี

ธีร์ อันมัย

วิวัฒน์ เลิศฯ (วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา)

มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม

พรพิมล ลิ่มเจริญ

ก่องแก้ว กวีวรรณ

กตัญญู สว่างศรี

หรินทร์ สุขวัจน์

สมหวัง ดังพ่อตั้งจิต


(80)


คาล รีอัล

กฤชวัชร์ เตชะวณิย์

ชานันท์ ยอดหงส์

นราวุธ ไชยชมภู

จรัส โฆษณานันท์

อนันต์ เกษตรสินสมบัติ

วิวัฒน์ จ่างตระกูล

โอปอล์ ประภาวดี

วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์

ภัทรภร วาดกลิ่นหอม


(90)


ภัควดี วีระภาสพงษ์

สุทธิดา มนทิรารักษ์

อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล (รินทร์ บินนาน)

อาทิตย์ ศรีจันทร์

สิรนันท์ ห่อหุ้ม

ทินกร หุตางกูร

อธิคม คุณาวุฒิ

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

กันต์ธร อักษรนำ

อโนชา ปัทมดิลก


(100)


วิสัย เร็วเรียบ

รชา พรมภวังค์

กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล

ชัชชล อัจนากิตติ

อติภพ ภัทรเดชไพศาล

วิทวัส จันทร์ก้อน

นิวัต พุทธประสาท

เรืองเดช จันทรคีรี

วิภาส ศรีทอง

เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย


(110)


ไกรวุฒิ จุลพงศธร

ธเรศ นวลศิริ

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

วัชรัสม์ บัวชุ่ม

เมดินา อดุลยรัตน์

ตรีมีซีย์ ยามา

คันฉัตร รังสีกาญจนส่อง

แอลสิทธิ์ เวอร์การา

เวียง-วชิระ บัวสนธ์

ธนรรถวร จตุรงควาณิช


(120)


วรชัย เพชรคุ้ม

อุทิศ เหมะมูล

จันทร์เคียว ปริยา รัตนโยธา

วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

รัชตะ อารยะ

รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์

แพร จารุ

ณขจร จันทวงศ์ (อังตวน)

มงคล โรจนวิสุทธิกุล


(130)


นพพล โสภารัตนาไพศาล

วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์

รัชดา อุษณกร

วรวิช ทรัพย์ทวีแสง

สมศรี ตรังคสันต์

อรวรรณ ตรังคสันต์

ภาณุ ตรัยเวช

รุเธียร (วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์)

ภู เชียงดาว

ประชา แม่จัน


(140)


เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

ณัฐวัจน์ สุจริต

สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

อารีรัตน์ โก

หริศ ทัดมาลัย

ปรีดีโดม พัฒนชูเกียรติ

เนตรนภิส วรศิริ

ฉัตรนคร องคสิงห์

เบญจมาส วินิจจะกูล

จู พเนจร


(150)


ปราโมทย์ แสนสวาสดิ์

ณรรธราวุธ เมืองสุข

A.L. Nawaf (นาวัฟ มะมิง)

ชลธิดา พระเมเด

Travis Bickle

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ไมเคิ้ล เลียไฮ

สังคม ศรีมหันต์

กานต์ ณ กานท์

สมอล์ล บัณฑิต อานียา


(160)


กิ่งกาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์ (วาดวลี)

คำสิงห์ ศรีนอก

วัฒน์ วรรลยางกูร

ทองขาว ทวีปรังษีนุกูล

Homo erectus

เพียงคำ ประดับความ

ชัยพร อินทุวิศาลกุล

ชัชวาลย์ โคตรสงคราม

วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข

จเด็จ กำจรเดช


(170)


พินิจ นิลรัตน์

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ

lily CU (หลิ่มหลี)

สหรัฐ ศราภัยวานิช

มาโนช พรหมสิงห์

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุภาวดี สรัคคานนท์

ปฐวี วิรานุวัตร

ฮวงซีเนี้ย

เทพวุธ บัวทุม


(180)


ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต

วรเทพ อรรคบุตร

ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล

ภาคิน นิมมานนรวงศ์

วริษฐ์ บูรณปัทมะ

วรุจ ประสพดี

พัชระ นิรันด์กาล

ริยานันท์

กฤตพจน พงศ์ถิรประสิทธิ์

ขวัญพร เจริญยิ่ง


(190)


ศิริวร แก้วกาญจน์

ประพัทธ์ จิวรังสรรค์

มาลัย 'อิสรา

อาณัติ แสนโทน

อะตอม

รอมแพง อริยมาศ

mm

From Hell

เรืองรอง รุ่งรัศมี

โมน สวัสดิ์ศรี


(200)


วรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง)

สุชาติ สวัสดิ์ศรี (สิงห์สนามหลวง)

นาโก๊ะลี

อุรุดา โควินท์

จักรกลจินตนาการ

ธันย์ชนก นาควิโรจน์

กิ่งฟ้า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ควันบุหรี่)

วรารัตน์ กระแสร์

อัจฉริยะ ใยสูง

วิชิดา ภูมิสวัสดิ์


(210)


ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล

น้ำเพชร เชื้อชม

ชัยปภัส ไวรักษ์

ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ

รุจ ธนรักษ์

ณัฏฐา มหัทธนา

ชมพร ไชยล้อม

ปิยนารถ ธรรมวัฒนะ

เด็ด จงมั่นคง

ปิยกุล ภูศรี


(220)


วรธาร พึ่งแก้ว

จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

นฤมล สารากรบริรักษ์

อรรถกฤษณ์ มหาเกตุ

ธัช ธาดา

ธนภัทร วชิรเมธี

เบญญภา อิ่มพร

สุจิตรา อุ่นเอมใจ

สนานจิตต์ บางสพาน

กัญญา มีบำรุง


(230)


ลัดดา สงกระสินธ์

รมิดา ตาฬวัฒน์

สมิทธิ ธนานิธิโชติ

วจีหน้ากาก

สิรินทร์ เรืองวัฒนไพศาล

ไพสิฐ พันธฺุพฤกษชาติ

พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ

ปาลิดา ประการะโพธิ์

มนต์สวรรค์ จินดาแสง

วิษณุ อินเหมย


(240)


วรวดี วงศ์สง่า

อัญชลี อุชชิน

ชาญชนะ หอมทรัพย์

สุขุมพจน์ คำสุขุม

เป็ดสววรรค์

ธวัชชัย พัฒนาภรณ์

กานต์ เกรันพงษ์

ภาวิดา ลีภาพันธ์

แสงดาว ศรัทธามั่น

มาลานชา


(250)


เมธี

วรชัย เพชรคุ้ม

ธัญลักษณ์ บุญสัมฤทธิ์

สองขา

ธิติบดี รุ่งธีรวัฒนานนท์

ศันสนีย์ ทรงเกียรติธนา

ยุวดี วัชรางกูร

รุ่งโรจน์ "อริน" วรรณศูทร (วัฒนา สุขวัจน์)

ปุณณดา สายยศ

กำพล วงศ์กุหมัด


(260)


ภาคภูมิ ลมูลพันธ์

จุรี พิพัฒนรังคะ

มาร์ค พี ภูแสง

เอกกมล เอมระดี

ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร

อัคนี มูลเมฆ

มีสเตอร์สะหวอยแมน

จักรพันธุ์ กังวาฬ

นางสาวรัตติกาล แซ่ฮ่อ

รจนา ลาร์เช่น


(270)


พิฐ บางพระ

พีรพล บางพระ

จำลอง ฝั่งชลจิตร

กิตติ จินศิริวานิชย์

อมิธา อัมระนันทน์

วินัย ชาติอนันต์

เฉลิมพล ปทะวานิช

วชิรา

อโลชา เวียงพงศ์

ศุภกร อาชว์สุนทร


(280)


ศิลาแลง

สุภาพรรณ สุตาคำ

พิชาน วรพันวาล

อนันต์ พุธซ้อน

ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์

อนุชา วรรณาสุนทรไชย

ธันยนันท์ อ่อยอารีย์

เอกวิทย์ เตระดิษฐ์

Fan Faravel

อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม


(290)


วีรยุทธ์ ธานี

ศิริโชค เลิศยะโส

มังกร

Paint the Sky

หมอกเหนือ(รพินทร์ วัฒนะ)

อัตถากร บำรุง

ขัณฑ คีรีมาศ

ธวัช ดำสอาด

สฤษดิ์ ผาอาจ

อ้าย เว่ย เหว่ย


(300)


นัฏฐกร ปาระชัย

ชนวีร์ คำมงคล

อาชญาสิตุส เดอ ซารามาแครส

กัมปนาท หัสดีวิเศษ

สมชาย จิว

วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์

อนุราต ซิงห์ ดินด์ซา

นาถรพี วงศ์แสงจันทร์

กฤษฯ จินตนาการ

Thaiart


(310)


เกรียงไกร หัวบุญศาล

ทวีศักดิ์ พึงลำภู

ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ

ดอกหญ้า บนทางดิน

พิชญา ศุภวานิช

ศุภชัย เกศการุณกุล

ชีวิน กาญจนสกุล

ทิพากร บุญอ่ำ

วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์

อานันท์ นาคคง


(320)


ธวัชชัย ไชยวงค์สาย

จุฑามาศ อินต๊ะยา

วิทยากร โสวัตร

อุเทน ชาติภิญโญ

สมพร พงษ์พันธ์

วิชาธร วาสนาทิพย์

บุญส่ง สามารถ

สุธาสินี พานิชชานนท์

อัญชลี อนันตวัฒน์

ประมวล มณีโรจน์


(330)


อภิรดี จูฑะศร (เอื้อง ยิปโซ)

บดินทร์ จิรนันทศักดิ์

กนวิชญ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

พีระวัจน์ เดือนฉาย

ธเนศร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ธันวา

ฐิตา

เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย

สุทธิภา สัมฤทธิ์ประสงค์

ลิสนารี วิชิตสรสาตร หรือ


(340)


รัตน์ คำพร

ปภากร สิรสุนทร

สาธิต รักษาศรี

ณัฐพล สวัสดี

รตา สุวรรณทอง

วิชญ ศิริพงศ์เกษม

โรสนี แกสมาน

ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์

แตออ

เอกวัฒน์ เสน่ห์พูด


(350)


ศูนย์

เอกราช ลิ่วธนมงคล

ฐิติพัฒน์ ชัยพงศ์พิพัฒน์

วายูน เหลืองรัตนะแสง

ก้อง ฤทธิ์ดี

สุวิมล คะแนนสิน

ธันย์ ฤทธิพันธ์

ยุธิษฐิระ สิงห์ศิริพร

พิสิษฐ์ ว่องสิริสุขสกุล


(359)

http://thaienews.blogspot.com/2011/07/359112.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน